Education

รร.หนองไผ่(กศน.)

มี.ค.50-มี.ค.52 ม.6

Experience

บริษัท อยุธยา ท็อปอินน์ จำกัด

19/05/8002 - 22/06/2013 การเงิน / บัญชี

งานโรงแรม สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ตรวจสอบดูการทำงานของพนักงาน

บริษัท คงทน จำกัด

9/07/2013 - 10/05/2017 ธุรการ, จัดซื้อ,บัญชี,บุคคล

บริหารจัดการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง
จัดซื้อจัดหาวัสดุ ทำจ่าย จ่ายเช็ค ภาษีซื้อ -ภาษีขาย จัดทำจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งระบบยื่นเอกสารเอง สรุปรายรับ-รายจ่ายต่างๆ เงินเดือนพนักงานระบบธนาคาร
จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆของบริษัท โปรแกรมสำเร็จรูป

บริษัท ยูนิเวอร์แซลโฟน จำกัด

28/05/2017 - 30/09/2017 Sale's (vivo)

บริหารยอดขาย ดูแล PC หน้าร้าน และประสานงานกับร้านค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บริษัท เอเบิ้ลมิเดีย จำกัด

5/11/2017 - 31/05/2018 Sale's (การตลาด สื่อมีเดียต่างๆ)

ขายสื่อโฆษณาต่าง ,จัดหาพนักงานขาย ,งานอิเว้นท์ต่างๆ ดูแลบริหารยอดขาย

บริษัท ทอสคาโน่ จำกัด

15/08/2019/09/10/2019 ฝ่ายบุคคล

ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ สรรหาพนักงานเข้าทำงานกับบริษัท ติดต่อจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับวีซ่าพนักงานต่างชาติ ทำเงินเดือนพนักงาน