Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5 มิถุนายน 2555/17 มิถุนายน 2559 วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

Experience

บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง ปัจจุบัน เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
– สายงานพัฒนาธุรกิจ
– จัดทำเอกสาร
– งานด้านการตลาด
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
– จัดทำแผนที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

โครงการแผนที่ภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มีนาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามและผู้ช่วยวิทยากรอบรมแผนที่ภาษี

ลักษณะงานที่ทำ : แก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินผู้ครอบครองโฉนดที่ตั้งเจ้าของทรัพย์สินลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแปลงที่ดินขนาดที่ดินขนาดอาคารการใช้ประโยชน์นำมาทำแผนที่และเอกสารด้านภาษีจัดเก็บด้วยการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบอัตราภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับเทศบาลและจัดทำข้อมูลแผนที่ในโปรแกรมArcGIS

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีนาคม 2557 ถึง เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผังเมือง

แก้ไขข้อมูลผังเมืองอุดรให้ตรงกับปัจจุบันในรูปแบบแผนที่และกรอกข้อมูลการใช้

นีโอคอมพิวเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ตุลาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม

ลักษณะงานที่ทำ : แก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินผู้ครอบครองโฉนดที่ตั้งเจ้าของทรัพย์สินลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแปลงที่ดินขนาดที่ดินขนาดอาคารการใช้ประโยชน์นำมาทำแผนที่และเอกสารด้านภาษีจัดเก็บด้วยการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบอัตราภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับเทศบาลและจัดทำข้อมูลแผนที่ในโปรแกรมArcGIS