Education

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ปีที่จบ 2557 ปวส

Experience

ร้านสรวลเส Bar&Restaurant อุบลราชธานี

26 ตุลาคม 2558 - 1 กันยายน 2560 แคชเชียร์

ลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

1 เมษายน 2555 - 1 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ครบกำหนดสัญญาจ้าง