Education

วัดช่องลม

2552-2555 ม.3

จบการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณคับ

2555-2558 ปวช

จบการศึกษา คับ แต่วุฒิ อยู่ที่วิทยาลัยต่างตังหวัดคับ

Experience

Tesco lotus

22มิถุนายน2558-8เมษายน2561 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

กลับบ้านต่างจังหวัดคับ