Education

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

- ระดับประถมศึกษา

เกรดเฉลี่ย 3.00

โรงเรียนบางละมุง

2550/2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกรดเฉลี่ย 3.23

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพาณิชยการ

2553/2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี

เกรดเฉลี่ย 3.32

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพาณิชยการ

15 พ.ค. 2556 / 13 มี.ค. 2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาบัญชี

เกรดเฉลี่ย 3.15

วิทยาลัยธนบุรี

14 มิ.ย. 2558 / 2 พ.ย. 2560 ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

เกรดเฉลี่ย 2.10

Experience

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

2 พ.ค. 2556 / 30 มิ.ย. 2557 บัญชี

ทำบัญชีทั่วไป, ภาษีซื้อ, ขาย, ภงด 3, 53, ถอนเงิน ฝากเงิน ธนาคาร

ห้างไมค์ ช๊อปปิ้ง มอลล์

ก.ค. 2557 / พ.ค. 2558 แคชเชียร์

รับชำระหนี้จากลูกค้า

หจก. วีอาร์ แวนด้า

พ.ค. 2558 / เม.ย. 2561 พนักงานขาย

ขายเสื้อผ้าสตรี

บริษัท พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ค. 2561 บัญชี

บัญชีทั่วไป, รับรายได้, ภาษีขาย, ภาษีซื้อ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน, ภงด 3,53