Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

25-05-2559 / 14-03-2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี

เกรดเฉลี่ย 3.16

Experience

คอนโด

28-03-2561 / 28-07-2561 บัญชี

ทำภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย