Education

ระดับอนุปริญญา สาขาการจัดการ สถาบันราชฏักรำไพพรรณี

29 ตุลาคม 2537 - 2 พฤษภาคม 2540 อนุปริญญา

โรงเรียนพัทยาพาณิชยการ

2537 ปวช.

Experience

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)

26 มิถุนายน 2538 – 29 มีนาคม 2544 งานธุรการ

ดูแลงานด้านเอกสาร จัดทำ P/R ซื้อของ และทำอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
– จัดการและตรวจสอบ Stationary เพื่อไม่ให้มีของขาดแลทันใช้งานอยู่เสมอ
– ดำเนินการออก P/R ซื้อของเมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้งาน
– ดำเนินการออก Work Request แจ้งซ่อมเมื่อมีอุปกรณ์สำนักงานชำรุด
– ทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ

บริษัท ยูโรดีไซด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

27 กรกฎาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2551 งานธุรการ

ดูแลงานด้านเอกสาร ออก PR ใบขอซื้อของ , จัดทำ สต๊อคโรงงาน
– ออก PR ใบขอซื้อของ
– จัดทำสต๊อคไม้และอุปกรณ์ต่าง ของแผนกโรงงาน
– เช็คสต๊อคของที่ต้องใช้ภายในโรงงาน
– ทำบัตรลงเวล , คิดจำนวนวันทำงานของพนักงานและคิดทำโอทีของพนักงานแผนกโรงงาน
– ออก PO ใบสั่งซื้อ ให้กับฝ่ายผลิตของโรงงาน
– ทำเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย

บริษัท อีสเทิร์น เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด

21 มีนาคม 2554 – 9 สิงหาคม 2560 งานธุรการ บุคคล สโตร์

งานธุรการ บุคคล สโตร์
– ดูแลงานด้านเอกสาร ออก PO ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ (ใช้โปรแกรม Express) ที่จะต้องใช้ในการผลิต
– เบิก-จ่าย ของที่จะใช้ในการผลิต และ ตัดสต๊อคทุกวัน โดยใช้โปรแกรม Express ในการตัดสต๊อค
– ทำรับของที่ได้จากการ ออก PO หรือ ซื้อเงินสด ด้วยโปรแกรม Express
– ทำการเช็คสต๊อค โดยใช้โปรแกรม Express ในการทำรายงาน ทุกสิ้นเดือน
– ทำบัตรตอก ทุกสิ้นเดือน และ คิดเงินเดือน,โอที ให้พนักงาน ในวันที่ 1-15 และ 16-31 ของทุกเดือน
– จัดทำรายงานสต๊อค ส่งบัญชี ทุกสิ้นเดือน
– จัดทำ ภงด.1 ของพนักงาน ทุกเดือน และยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
– จัดทำรายงานส่งเงินสบทบประกันสังคม ทุกเดือน และยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
– จัดทำ ภงด.1 ก เพื่อส่งให้ สรรพากร ทุกปี (ยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์)
– ยื่นแบบ ภงด.90 – 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้พนักงานทุกคน
– แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก ทุกปี (ยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์)
– ทำใบสั่งซื้อ และ ซื้อของใช้ เช่น น้ำดื่ม กาแฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาสามัญ ของไหว้พระ ฯลฯ ทุกเดือน