Education

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2564 ปริญญาตรี

กำลังศึกษา

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

2556 มัธยมศึกษาตอนปลาย

Experience

บ.เทศถนอม พร๊อพเพอร์ตี้ พัทยาจำกัด

2561-ปัจจุบัน จัดซื้อจัดจ้าง / ธุรการ

ลักษณะงาน
-ประสานงานจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้างอาคาร วัสดุสิ้นเปลืองรายวัน ให้ได้คุณภาพและราคาที่เหมาะสม
-ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้รับเหมา อธิบายรายละเอียดการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน
-จัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานภายในองค์กรณ์
-รับใบวางบิลและสรุปรายการจ่ายส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี

บ.เอช โฮมแอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ พัทยาจำกัด

2558-2561 ฝ่ายขาย/ธุรการ/นิติบุคคล

ลักษณะงาน
-นำเสนอโครงการ พาลูกค้าชมบ้านตัวอย่างและปิดการขาย
-ประสานงานและยื่นเอกสารธุรกรรมกู้ซื้อบ้านของลูกค้าให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
-รับมอบอำนาจติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ขอมิเตอร์ไฟฟ้า /โอนกรรมสิทธิ์บ้าน/ ขอขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ
-ดูแลรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าภายในโครงการ เช่น ไฟดับ/น้ำไม่ไหล/ระบบส่วนกลางหมู่บ้าน
-จัดทำแฟ้มสำคัญจ่ายของแต่ละเดือนเสนอให้ผู้บริหาร และส่งสำนักงานบัญชีต่อไป