Education

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548-2550 พัฒนาแรงงานสวัสดิการมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2541-2546 ป.ตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2555-2556 ประการนียบัตรวิชาชีพครู

ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

Experience

G4 guards services co,ltd

2546-2548 ฝ่ายสวัสดิการ

Sfc Standard services co,ltd

2548-2559 หัวหน้าฝ่ายบุคคล

บจก.ชิบูญ่า

2560-2561 ฝ่ายอาคาร

P and G expression co,ltd

2561-ปัจจุปัน ผู้ช่วยผู้จัดการ