Education

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

16 พฤษภาคม 2553 / 11 มีนาคม 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) สาขาเอกวิทย์ - คณิต

เกรดเฉลี่ย 3.37

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

19 พฤษภาคม 2557 / 11 มีนาคม 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาเอกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เกรดเฉลี่ย 3.58

Experience

บริษัท อับลวัสดุ จำกัด (มหาชน)

13 มีนาคม 2561/ 1 ธันวาคม 2561 ธุรการ

เบิกจ่ายสินค้าโดยใช้โปรแกรม SAP

บริษัท รัศมีลภัส จำกัด

20 กุมภาพันธ์ 2560 / 20 กุมภาพันธ์ 2561 แอดมิน

ทำบัญชีค่าห้องลูกค้าจากระบบ Softbiz, ตอบข้อความลูกค้า, ให้บริการลูกค้า