Education

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี

- ระดับประถมศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี

1 พฤษภาคม 2547 / 2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)

การศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี

2549 / 2552 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)

เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา

29 พฤศจิกายน 2552 / 31 มีนาคม 2555 ระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การตลาด

เกรดเฉลี่ย 3.44

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

กำลังศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ

Experience

สำนักข่าว BEC ช่อง 3

1 กุมภาพันธ์ 2561 / 31 มกราคม 2562 ผู้ช่วยช่างภาพ

ช่วยถ่ายภาพ, ขับรถออกหาข่าวตามหมายงาน

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

1 มิถุนายน 2558 / 31 มีนาคม 2559 ขับรถผู้บริหาร

ขับรถพานายไปยังที่ต่างๆ ตามนายสั่ง

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

1 มิถุนายน 2543 / 30 กุมภาพันธ์ 2558 ขับรถผู้บริหาร

ขับรถพานายไปตามที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย