Education

ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก

2542-2545 มัธยมศึกษาตอนต้น

Experience

บริษัทวีซีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

2552-2563 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า(เบลล์บอย)

ลาออกจากงานเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19