Education

ม.บูรพาชลบุรี

ปี2559 ป.ตรี / รัฐศาสตร์ /บริหารทั่วไป

.

Experience

หจก.บี.บี.ดี.

ปี 2562 ธุรการ

ทำธุรการเกี่ยวกับตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ประมาณ 3 ปี