Education

วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก

2562-2564 (2ปี6เดือน) ปริญญาตรี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป

นักศึกษาเรียนดีเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

2561-2562 (2ปี) ปวส. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เกรดนิยมอันดับ 1

Experience

โรงแรมดิอาเกตพัทยา บูทิค รีสอร์ต

ปี 63-64 (1ปี) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า / Reception

สาเหตุที่หยุดทำงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด-19 ทำให้โรงแรมปิดกิจการ