Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2019/2021 ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจ /การเงิน

จบกาาศึกษา

Experience

สำนักงานธนพลการบัญชี

17/01/2022-25/12/2022 พนักงานบัญชี

หาประสบการณ์ใหม่