• Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • พนักงานนิติกร/ธุรการ

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 15,000 - 20,000 บาท (แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • พนักงานฝ่ายบุคคล / HR Officer

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 18,000 - 20,000 บาท/เดือน (แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • พนักงานขาย

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท (แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • วิศวกรประจำโครงการ

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: แล้วแต่ความสามารถและตามตกลง
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • ช่างไฟ (ใหญ่/ประจำอาคาร)

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 14,000+ บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • Web Design

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 15,000 - 20,000 บาท (หรือแล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • พนักงานการตลาด

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: ตามตกลง/หรือตามโครงสร้างบริษัท
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • Coder/Programmer

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 18,000 - 20,000 บาท (หรือแล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020
 • Application Developer/Application Creator

  Romyen Pensuk บริษัท ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, เลขที่ 41/48 สำนักงานออฟฟิศโครงการทรีทาวน์ พัทยา (ซอยบัวขาว) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  พัทยากลาง
  เงินเดือน: 18,000 - 20,000 บาท (หรือแล้วแต่ความสามารถและตามตกลง)
  • งานประจำ
  • วันที่ลงประกาศ 28/09/2020