วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

2538-2542 ปวช