วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันอกก

2016-2018 ปวส.

กำลังศึกษา

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

2558-2558 ม.6