วุฒิการศึกษา

ราชวินิตบางแก้ว

2554/2560 ม.6

ประสบการณ์ทำงาน

โออิชิ(ชาบูชิ)

2559/2560 เสริฟ