วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2554/2558 นิติศาสตรบัณฑิต

GPAX 3.30

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556/ปัจจุบัน รัฐศาสตรบัณฑิต

กำลังทำเรื่องขอจบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

บจก.โพรเกรสแมเนจเมนท์

2559/2559 เจ้าหน้าที่บริการจัดทำสัญญา

ร่างสัญญาและประสานงาน

บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต (มหาชน)

2559/2560 เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

สืบค้นข้อมูลและพิจารณาสินไหมทดแทนประกันชีวิต