วุฒิการศึกษา

DG VAISHNAV

2015-2018 BCOM(HONS)

ประสบการณ์ทำงาน

RESIDENCY TOWERS

2017 Marketing and accounts department