วุฒิการศึกษา

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2543-2546 ปริญญาตรี

บริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

2550-2559 ผู้จัดการตรวจสอบสินเชื่อ

บจก.พันธมิตรมอเตอร์

2547-2550 ผู้จัดการสาขา