วุฒิการศึกษา

Burapha University

2555-2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต / ธุรกิจระหว่างประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

Dhl Global Forwarding

2016-2017 Customs operation Speacialist of EDI