วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2555-2559 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ฟินดิจ จำกัด

เมษายน 2560-มีนาคม 2561 พนักงานขาย , การเงิน