วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2558-2561 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

ทริปเปิลทรีบรอดแบรนด์ จำกัด หมาชน

16-8-54 ถึง 23-3-61 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ต้องการหางานประจำที่ใหม่