วุฒิการศึกษา

ร.ร ด่ามแม่คำมันพิทยาคม

16/5/2544-16/3/2546 ม.3

ประสบการณ์ทำงาน

อ.บ.ต นิคมลำนารายณ์

28/03/58-26/03/61 ช่างไป.ช่างประปา