วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยพัทยาบริหารธุรกิต

2557-2559 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

C.R.Tour&Travel

2556-2559 Admin