วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2013-2018 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

ภัตตาคารเทียนเทียนหลาย

20 มีนาคม 2561-31 กรกฎาคม 2561 Reception