วุฒิการศึกษา

Greenland

2002-2014 High school

Topper

ประสบการณ์ทำงาน

Sales

11-08-2014----20-01-2018 Sales executive