วุฒิการศึกษา

โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา

- ระดับประถมศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.00

โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกรดเฉลี่ย 2.50

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกรดเฉลี่ย 2.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2530/2532 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว

เกรดเฉลี่ย 3.07