วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

2540-2542 ปวส.

ประสบการณ์ทำงาน

เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป

2544-2550 Supervisor

ลาออก