วุฒิการศึกษา

โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์

2547/2549 ปวส

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท กานต์นิติ จำกัด

2552/2557 ธุรการ