วุฒิการศึกษา

วิทยาลัย เทคนิค พัทยา

2560-2561 ปวส.