วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

2548-2550 อนุปริญญา

ประสบการณ์ทำงาน

Icc internationnal

2558-2560 Pc