วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

2540-2542 ปริญญาตรี