วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยีพัทยา

2548-2551 ปวช

ประสบการณ์ทำงาน

โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน

2557-2561 สั่งซื้อสินค้า

หัวหน้างานไม่Support งาน