วุฒิการศึกษา

ร.รเมืองลีงวิทยา

2548-2551 1.74

ประสบการณ์ทำงาน

ซี มี สปิง

1ปี60 เสริฟ