วุฒิการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2556-ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

วอส์ทอัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เมษายน 2561 - ปัจจุบัน พนักงานประชาสัมพันธ์