วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

12 มีนาคม พ.ศ.2556 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์ทำงาน

แม็กซ์ซีตี้คอนโดเทล

1 เมยษายน 2561 พนักงานต้อนรับ