วุฒิการศึกษา

โรงเรียนบ้านดงย่อ

25 พฤษภาคม 2543 / 30 มีนาคม 2551 ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

12 พฤษภาคม 2551 / 30 มีนาคม 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

15 พฤษภาคม 2553 / 26 มีนาคม 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิต-วิทย์)

เกรดเฉลี่ย 3.54

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

28 พฤษภาคม 2556 / 23 พฤษภาคม 2560 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ

เกรดเฉลี่ย 3.16

ประสบการณ์ทำงาน

Bangkok Ground Service

17 กรกฎาคม 2560 / 30 ตุลาคม 2560 -

โรงแรม Holiday Inn Pattaya

1 พฤศจิกายน 2560 Reservation Officer

ขายห้องของโรงแรมทางโทรศัพท์ อีเมล