วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ