ประสบการณ์ทำงาน

Building

2012-2016 Work Building

At difference places

Restaurant

2016-2017 Work Restaurant

Serving. Cleaning